Üldinfo

Toimumise kuupäev:
05.09 - 10.10.2018
Registreerimise lõpp:
21.08.2018
Asukoht:
Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Hind: Liitu sooduspakkumistega
1183 € + km

Tööturg on pidevas muutuses ja areneb kiiresti. Rutiinseid tööülesandeid saab järjest enam ära teha programmide abil, seega on oluline pühenduda uutele tööga seotud oskustele ning arenemisvõimalustele, ilma milleta enam lähitulevikus hakkama ei saa. Teada on see, et personalitöö ei kao kuhugi, kuid konkurentsis püsimiseks on vajalik end pidevalt täiendada ja harida.

Personalitöö arenguprogrammi eesmärk on anda oskused, mis võimaldavad organisatsioonis korraldada personalitööd spetsialisti tasemel.

Arenguprogrammist on oodatud osa võtma avaliku- ja erasektori erinevate valdkondade esindajad sh büroojuhid, assistendid, raamatupidajad ning teised spetsialistid,  kelle tööülesannete hulka kuulub igapäevaselt ka personalitööga tegelemine.

Arenguprogrammi läbinu teab:

 • Tööõigus –  võti töösuhteid reguleerivasse õigusruumi
 • Värbamine muutuvas töökeskkonnas, personali planeerimine ning töökeskkonna kujundamine
 • Kaasaegsed töösuhted – lühiajaline juhendamine töökohal ning sõnumi oskuslik edastamine
 • Finantsid personalitöös
 • Personalijuhtimise strateegiad
 • Tööandja turundus ning sise- ja väliskommunikatsioon personalitöös
 • Töötajate süsteemne arendamine ja koolitamine. Personalihindamine edukalt toimima!
 • Personalijuhtimine 21. sajandil – innusta, hoia, tunnusta!

Personalitöö arenguprogramm koosneb seitsmest põhjalikust õppepäevast. Programmi viivad läbi kaheksa personalitöö valdkonna tippeksperti ja -koolitajat, kes omavad laia kogemustepagasit, mida jagavad programmi raames kõikide osalejatega.

Arenguprogramm on vastavuses personalispetsialisti kutsestandardi V taseme nõuetega.

Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 169 €+km. Personalispetsialisti tunnistuse saavad need, kes on läbinud kõik õppepäevad.

ARENGUPROGRAMMI ÜLEVAADE PÄEVADE KAUPA:


5.09.18 1. õppepäev

10.00-11.00
Personalitööks vajalikud teadmised ja oskused
Ülle Matt, Swedbank AS, personalidirektor

11.00-16.00
Tööõigus – võti töösuhteid reguleerivasse õigusruumi
Gaabriel Tavits, Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor

 • Millist lepingut valida? Erinevused töövõtu-, käsundus- ja töölepingu vahel. Füüsilisest isikut ettevõtja ja ettevõtluskonto
 • Töölepingu olulised tingimused. Nende formuleerimine ja töötajale teatavaks tegemine
 • Töötaja ja tööandja kohustused, mis tulenevad töölepingust
 • Töölepingu lõpetamine ja ülesütlemine. Formaalsed ja materiaalsed eeldused töölepingu ülesütlemiseks

12.09.18 2. õppepäev

10.00-16.00
Värbamine muutuvas töökeskkonnas, personali planeerimine ning töökeskkonna kujundamine
Indrek Sarjas, G4S Eesti AS, värbamisjuht/personalijuht

 • Tööjõuturu ülevaade
 • Personali planeerimine (lühi- ja pikaajaline planeerimine)
 • Töökeskkonna kujundamine ja väärtuspakkumise loomine
 • Värbamine ja valik
 • Uue töötaja sisseelamise toetamine
 • Lahkuva töötaja toetamine – kas ja kuidas?

18.09.2018 3. õppepäev

10.00-16.00
Kaasaegsed töösuhted – lühiajaline juhendamine töökohal ning sõnumi oskuslik edastamine
Tiina Saar-Veelmaa, Proekspert AS, personalijuht; karjäärinõustaja

 • Töödisain muutunud töökultuuri maastikul ehk hygge, ikigai ja fika
 • Töönõustamine, mentorlus ja coaching, 1-to-1 ning meeskonna 360
 • Avatud kommunikatsiooni ja sõnumite edastamine töökohal
 • Tagasiside andmine ja tunnustamine
 • Arenguvestluste läbiviimine

26.09.18 4. õppepäev

10.00-16.00
Personalijuhtimise strateegiad
Ülle Matt, Swedbank AS, personalidirektor

 • Strateegiline personalijuhtimine

Mis on strateegiline personalijuhtimine ja kuidas luua organisatsioonis tähendusrikast ning ettevõtte tulemuste saavutamist toetavat personali strateegiat? Millised organisatsioonid vajavad strateegilist personalijuhtimist? Sõna “strateegia” taga ei peaks peituma midagi ülemäära keerulist, vaid hoopis lihtne ja selge visioon soovitud tulemusest ning selleni jõudmise plaanist. Kes peaks sõnastama personalistrateegia ja mida see peaks sisaldama? Kas ja kuidas kaasata selle loomisesse juhtkond ja juhid? Kes on personalistrateegia elluviijad?

 • Personalijuhtimine ja inimeste juhtimine erineva suurusega organisatsioonides

Üha rohkem ja rohkem väärtustatakse ja tuuakse esile inimeste juhtimise kultuuri arendamise olulisust Eestis. Kes tegeleb ja vastutab juhtimiskultuuri arendamise eest organisatsioonides? Kas see on üksnes suurte ja keskmiste organisatsioonide pärusmaa või vajavad seda ka väikeettevõtted? Personalijuhtimise ja inimeste juhtimise olulisus ettevõtete juhtimises on selgelt kasvanud olenemata organisatsiooni suurusest. Millised on erinevad võimalused personalitöö korralduseks erineva suurusega ettevõtetes?

 • Personalijuhi ja personalispetsialisti roll organisatsioonis

Strateegilist ja sihipärast personalitööd võib ellu viia iga organisatsioon olenemata oma suurusest. Personalitöötaja, olenemata oma ametinimetusest, on juhtidele paremaks käeks inimeste juhtimise teemades. Mida eeldab ja kuidas seda rolli edukalt täita? Räägime erinevatest lähenemistest personalitöö korraldamisel.

 • Rahvusvahelise personalijuhtimise trendid

Aktuaalsetest personalivaldkonna teemadest puudutame juhtimise arendamise, talendijuhtimise, töötajate elukestva õppe ja mitmekesisuse valdkonna põhilisi alustalasid.


3.10.18 5. õppepäev

10.00-16.00
Finantsid personalitöös
Paavo Siimann, TTÜ finantsanalüüsi lektor, koolitaja, endine Circle K Eesti finantsdirektor, mentor, väikeinvestor

 • Millised on erinevused ettevõtte ja eraisiku finantsmõtlemisel?
 • Millised on peamised finantsaruanded ning milline on nende kokkupuutepunkt personalijuhtimisega?
 • Mida on oluline teada maksunduse põhitõdedest?
 • Kuidas analüüsitakse ettevõtte tööviljakust, arengukiirust, maksevõimet ja kasumlikkust?
 • Missugused on eelarvestamise põhietapid? Tööjõukulude-eelarve koht ettevõtte koondeelarves. Toimiva eelarve tunnusjooned
 • Milleks on vajalik riskide juhtimine? Riskide juhtimise põhietapid. Personaliriskide mõju ettevõtte finantsnäitajatele
 • Finants- ja personaliosakonna tulemuslik koostöö

10.10.2018 6. õppepäev

10.00-16.00
Tööandja turundus ning sise- ja väliskommunikatsioon personalitöös
Aune Past, Past ja Partnerid Suhtekorralduse OÜ, juhatuse esimees, kommunikatsioonikonsultant, maineuurija, EPRA juhatuse liige

Organisatsioonikommunikatsioon

 • Mis on organisatsioon?
 • Kommunikatsioonijuhtimine kui juhtimise vahend
 • Sõnalise kommunikatsiooni olulisuse kasv
 • Organisatsiooni sihtgrupid
 • Kes vastutab organisatsiooni kommunikatsioonistrateegia eest?
 • Praktiline töö: oma organisatsiooni kultuuri ja kommunikatsiooni kaardistamine

Tööandja bränding

 • Kuidas tööandja maine mõjutab organisatsiooni tulemusi?
 • Tööandja maine ja organisatsiooni eelarve
 • Parim tööandja maine kujundaja
 • Kuidas privatiseerida organisatsiooni?
 • “Meie” tunne ja lojaalsus
 • Praktiline töö: 3x3x3x mudel

Persoonibränding

 • Persoon kui sõnum. Inimesed mõistavad sõnumeid vastavalt sõnumi edastaja kuvandile
 • Kus tekib persooni kuvand? Meediasuhted. Uus meedia
 • Inimene, tema kuvand ja konfliktsed situatsioonid
 • Miks minust alati aru ei saada? Tähendus on inimestes, mitte sõnades
 • Praktiline töö: mina iseendas kohal

18.10.18 7. õppepäev

10.00-12.00
Töötajate süsteemne arendamine ja koolitamine. Personalihindamine edukalt toimima!
Kelli Toss, Eesti Energia AS, koolitus- ja arendusjuht

13.00-15.00
Personalijuhtimine 21. sajandil – innusta, hoia, tunnusta!
Kaido Pajumaa, Motivaator.ee, koolitaja

 • “Personali arendamine” tähendab juhtide “personaalset lähenemist” inimestele ehk juhtimine 21. sajandil
 • Nähtamatute barjääride tekkimine meeskonnas ja nende efektiivne eemaldamine – usalduskriis ja sellest väljumine
 • Mitterahalise motiveerimise koht 21.sajandi juhi arenguportfellis – 50 mitterahalist motiveerimise võimalust töötajate pühendumuse kasvatamiseks

 

Lisainformatsioon

Sündmuse tüüp:
Koolitus
Lektorite arv:
8
Sihtrühm:
Avaliku- ja erasektori erinevate valdkondade esindajad sh büroojuhid, assistendid, raamatupidajad ning teised spetsialistid, kelle tööülesannete hulka kuulub igapäevaselt ka personalitööga tegelemine.
Õppemeetodid:
Õppe kestvus 7 päeva, ühe päeva maht 6,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, kodutööd, analüüs.
Loobumistingimused:
Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 14.08.2018; 50% maksumusest ajavahemikul 15.08– 28.08.2018. Kui loobutakse hiljem kui 28.08.2018 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele. Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.
Projektijuht:
Piret Lauk, koolituste ja konverentside projektijuht
Toitlustus:
Jah
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.