Üldinfo

Koolitus toimus:
15.04.2021
Hind: Liitu sooduspakkumistega
179 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind 149€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata 14 päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. a kohtulahendite olulisematest seisukohtadest

Koolituse eesmärk on tutvustada ja selgitada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. a kohtulahenditest nähtuvaid olulisemaid õiguslikke seisukohti  ja nende tõlgendustega seonduvaid õiguse kohaldamise probleeme.

Koolituse läbinu teab Riigikohtu lahendite pinnalt olulisi materiaalõiguse ja menetlusõiguse küsimusi. Alateemade juures antakse vajadusel, lisaks kohtupraktika seisukohadele, laiem ülevaade vastava alateema teoreetilistest küsimustest. Samuti arutakse teemadega seonduvaid koolitusel osalejate poolt esitatavaid küsimusi.

Praktilisi nõuandeid jagab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur. Tambet Tampuu.

Programm

Materiaalõigus osas tulevad käsitlemisele Riigikohtu seisukohad ja sellega seonduv alltoodud küsimustes

 • Tööandjate ühingu või liidu ja töötajate ühingu või liidu ning tööandjate keskliidu ja töötajate keskliidu vahel sõlmitud kollektiivleping
 • Ehitise projekteerimise töövõtulepingust tulenevate nõuete aegumine
 • Müügilepingu rikkumisest tulenev hinna alandamine ja kahju hüvitamine
 • Hagi tagamise ja esialgse õiguskaitse kohaldamisega tekitatud kahju hüvitamine
 • Delikti üldkoosseisul põhinev (süüline) vastutus omandiõiguse rikkumise ja isiklike õiguste rikkumise korral
 • Konkurentsiseaduse § 16 p-de 1, 3 ja 6 rikkumisest tulenev tsiviilõiguslik vastutus
 • Notari vastutus oma ametikohustuste rikkumise korral
 • Juurdepääsuõigus avalikult kasutatavale teele
 • Teise isiku kinnisasjale lepinguväliselt tehtud kulutuste hüvitamine

Tsiviilkohtumenetlusõiguse osas tulevad käsitlemisele Riigikohtu seisukohad ja sellega seonduv järgmistes küsimustes:

 • Hagi tagamine
 • Vaheotsus aegumise küsimuses
 • Tõendite vastuvõtmine ja nende vastuvõtmisest keeldumine hagimenetluses
 • Hagiavalduse menetlusse võtmisest keeldumine või läbivaatamata jätmine hagi õigusliku perspektiivituse tõttu
 • Menetluskulude jagamine hagist osalise loobumise korral
 • Kohtumenetluse erisused korteriomandit puudutavates asjades
 • Võlgade ümberkujundamise menetluse algatamine
 • Nõuete, vastuväidete ja kaebuste piiridega arvestamine tsiviilkohtumenetluses
 • Kohtu kvalifitseerimis- ja selgitamiskohustus hagimenetluses

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Salvestatud
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Kohtunikud, notarid, advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud ja teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.